Makanda ma nsi ya Kongo ( Mvila za makanda)

 

Nsi Kongo

Nsi Kongo yi kabuama mu n’lambu sambanu : Mbamba, Soyo , Sundi, Mpangu, Mbata ye Mpemba. Disongidila tuka kuna nsi Gabon, Congo Brazzaville, Congo Kinshasa, Cabinda ye Angola. N’lambu mio mia sambanu mi kala ye mbanza mosi : Nkunda a Ngudi go mpi Mbanza Kongo, Besi mputu bu batula kuna bagana zina di Kongo dia Ngunga, lelo babokilanga Sao Salvador. Nkulu mi ntete, mama Nkengi Lufuma ye tata Nzala Mpandu bavua bana kumi ye bole mazina mau : Lukengo, Mulangu, Nkombo, Kanioka, Ndinda, Kana, Kinbu, Ngombe, Kalombo, Mulambi, Madionga, Lubaki.

Bau bakala bantu ba n’tele minda. Mu bau mubutukila bantu ba ndombe. Bau bazingidingi ku n’lambu Ethiopia. Kinkulu ki Kongo kitulonga nde taata Nimi ye mama N’zinga Nkuwu, bau babuta kanda di bakongo, bau bavua bana batatu, mazina mau : Nsaku, Mpanzu, N’zinga. Bau i bakulu beto. Bau bena makuku matatu matungimina kongo.

N’kulu Nsaku

Yani ukala kin’longo kia Kongo, ngunsa, nganga N’zambi. Yani usikila bantu muna ndongisila zani, kadi ukala nkua ngangu zi kimpeve ye usikila dibundu. Mvila zi bana ba n’kulu Nsaku ezi : Nsaku,kinsaku, bidi, boko, fumvu, kakongo, kobokola, kikyowa, kimbata, kimbidi, kimowa, kimpemba, kimpungi, kimvemba, kimyala, kindunga, kingemba,kingimbi, kingudi, kinimi, kinkala, kinkuwu, kinsanga, kinsembo, kinsongi, kintudi, kinyati, kivunda, kiyaka, kizombo, kwimba, lemba, lukuti, lunga, malele, masangi, matamba, mayaka, mayidi, mbemba, mpemba, mubidi, mutampa, ndunga, ngudi’a nzza,nkamba, nkumba, nsanga, ntampa, ntombo, ntumba, songa, vunda, yidi, muanda, muela, yenge, ntemo, lunda, linzambi,; ndembo, madingu, ndingi ba dia ndingi, kimbuta, mbuta, kihunda, kimbunda, kivunda, mavunda, mpunda, kilunda, kalunda, kota, kikota, kahita, makukulu, nkukulu, nkokolo, nkala, vitanimi, yitanimi, mulaza, nlaza, kinlaza, mukala, milimina, kabemba, mvemba, lawu, makunku nkunku, nsongo, tsongo, kimanga, kimbika, kimvika, kiyuvu, mabika, kisengele, kinsumbu, kiuvu, kingila, kividi, kiyidi, neyedi, ngidi, ngiri, nzidi, nsivuila, kinkuimba, kikuiti, sangila, lusangi, matsanga, musenga, nsangi, nsenga,ngimbi, yimbu, ndinga, kindinga, mavandu, mpanda, muema, kimuema, ngandu, masaka, masaki, kilemba, kikamba, kilembo, kilemfu, ngemba, kiyemvo, kiyongo, yongo, zongo, vuzi,kivuzi, masembo, nsembo, nsemo, musemo, kimfuti, mfuti, a mvemba, makaba, mowa, kiowa, ntamba, nsimba, nsimbi, nsimbu, nsungu, nsongi, kimayala, miala, nkuwu, mayala, kimvimba, mvimba, kimfumu, mafumvu, kimakala, kiyaka, mbakala,…

N’kulu Mpanzu

Yani ukala kikiimba ki mazaya, n’kua mazaya, ngangula, yaani ufula bisalulu bi bana ba Kongo. Mvila zi bana ba nkulu Mpanzu ezi : Mpanzu, kimpanzu, kangu, kibangu, kilumbu, kilwangu, kimbembe, kimbimbi, kimbongo, kimpanana, kimpangu,kimpudi, kimwanza, kindamba, kindundu, kingoma,ngoma, kingombe,ngombe, kinkenzi, kinkosi, kinlombo, lombo, kinsuka, kinsundi, kintambu, kinzumbu, kiwembo, wembo, mfutila na wembo, kumbi, kyonzo, lamba, lombo,mangungu, mayombe, mbinza, mpanga, mpongo, ngombe, ngungu, nkolo, nsundi, taditava, vanga, vungu, wombe,zonzo,tadi, tufu, luvu, dondo, ndundu, munuani, kesa, nkuanza, kuanza, kikuanza, muanza, nganzi, bangu, kikuangu, kuangu, luangu, kabangu, mpangu,mvangi, muangu, kihungu, kingungu,kimbungu, mavungu, mbungu, mfutila, kimfutila,kilamba, ndamba, kalamba, nlamba, mbau (tiya), mbauka, kimbauka, kinsundi, kinsula,kinsulu, musudi, fumina, kifuma, vonga, luvongo, mbongo,kinuani, matana, nkua nioka, vakula, kimpaku, mpaku, voma, kihombi, kilombi, kumba, nkumba, kinkumba, nkumbu, fulama, kimfulama, vemba, mbembe, mbe, mbimbi, wumba, bumbu, kibumbu, kibundi, kibuma, mbuma, mbumbu, ngumbi, ngumbu, nkuzu, kinkuzu, nkozo, vola, mpodi, mpolo, polo, lumbu, malumbu, mpumba, mumba, ndombe, lulombe, ndumbu, mvudi, ngolo, ngola, ndamba ngola (angola), paka,; mpaka, mpakasa, kimbaku,kimpaka, mabaka, vona, mponi, vukama, mavuku, mpuku, vonda, kimpondo, ngonda,ngondi, longo, ndongo, kindongo, samba, busamba, kinsamba, nsamba, nseke, nzila, lumba, malumba, mulumba,nkenzi, mukenzi, masunda, nsuka, nsuka za kongo, mutsakila,nsakila, ntu a nkosi, wembo, mfutila na wembo…

N’kulu Nzinga

Yani ntotila, kimfumu ki luyalu. Mvila zi bana ba nkulu N’zinga ezi : Nzinga, kinzinga, kikola, kikongo, kimangunu, kimata, kimbala, kimbamba, kimbanza, kinanga, kinganga, kingoyo, kinkanga, kinkazi, kinkenge, kinkungu, kintadi, kinyangi, kola, kyandu, maduda, mayanzi, mbamba, mbinda, mikono, mikunga, mpangala,mwingu, ngandu,ngoyo, nkondo, nzundu, yanga, yanzi, zimba, kambamba, kihangala, kiluamba, mbala, kiama,kimbambi, kinzmba, mayamba, mazamba, miyamba, mpala nzinga, muabi, muyabi, nzamba, yambi, kiyanzi, kiyangu, kianza, kikiangala, madiangu, nianga, manianga, mani, nanga, muakasa, nsanzala, kiyandu, mbandu, mumbanda, yandu, lunga, mabulungu,madungu, mandungu, malunga,ndunga,nkunga, kiyinda, mbinda, makondo, mukondo, mbenza, mbenzi, nkanga, mazinga,muzinga, ngongo, nsinzi, nsindi, ngundu, ngunu, kingunu, kingundu, mahinga, muhoyi, mungoyo,woyo, lukeni, kenge, nkenge, mafuta…

Tutanga mu kinkulu nde ngunsa Ne Mbemba Zulu utelama mu mvu 220 (mvu uyita mbutuka Yezu Kristu). Yani utukisa bana ba Kongo ku nsi Ngipiti, kunima lufwa luani n’kulu Isanusi un’yingila …Besi Kongo bayenda mu tunga mbanza mu n’lambu mitatu : 1 Mu mvu 320 Mama Mbangala, utuadisa n’kangu u Kongo. Mfumu Ne Nsansukulu a Kanda go mpi Nimi a Lukeni, yani unata besi Kongo ye kuna nzadi kunene, kuandu kubangu, kuna n’lambu Kimpemba, kuna ku batungila Kongo dia mpangala nzundu tadi, Kimpemba nde i mbanza. 2. Mu mvu424 Ntotila : Ne Kodi Puanga, Ne Lunda Makanda ye Ne Mandiangu ma Zulu, banata n’kangu gu besi Kongo ye kuna Kuatsu Kuru, kuna batunga Kongo dia mulaza, kuna Kahemba ye mpi Zimba nde mbanza. 3. Mu mvu 690 Nkangu bana ba Kongo u natuka ku Na Kulunsi ye mama Lemba, ngunsa ye nkua kiwisa. Bayenda ye kuna ntomboka kongo dia ntotela.

Ne Nkembo wa Moneswa utumisa zi mpati mu kutambula nsiku mi luzingu ye mi luyalu lu nsi. Kuna batunga Kongo dia ntotela. Ntotila zi fuana zilanda kuna lumbu lu Kongo : Tuka mvu 698 ye kuna mvu 1661 : Ntotila : Mnabi Mayidi, Zanga Mowa, Mbala Lukeni.

Mu ntangu luyalu lu Ntotila Mbala Lukeni, Besi Kongo bazieta mu nzinga nzinga, bagongisa luyalu lu yo Ntotila. Mu landa ntotila : Mbama Bokota, Ngongo Masaki, Nzinga Sengele, Kalunga Punu, Nkanga Malunda, Ngoyi Malanda, Nkulu Kiangala, Ngunu Kisama.Ntotila Madiangu Vuzi (mvu 1217) ukala kimpumbulu, kadi nsalulu zani kazitondua ko ku Nzambi Mpungu. Nzala, bumputu ye kipola bikota kuna nsi Kongo. Ngunsa Mbuta Kimosi utelema mu sikidika nkangu, u nuanisa n’za mi bola ye mpanda zonso zo zituala kipola mu nsi .Ntotila Nanga Katanga, yani uzola vutula bana ba kongo muna nzila ma kieleka ye lutondo. Usikidika mvuilu ye kimvuama ki nsi. Ga landa ntotila Kibinda muabi, Mbama Muzombo ye Woyo Mpangala.

Nkindu ye mpanda bikota diaka, Ngunsa Mbuta Kutumi utelama, ye nsi yakulu i natuka muna kiwisa kibumpeve.Mu landa ntotila Mutende Ngidi, Nanga Mutombo, Nzinga Nuzoma,Ne Funza, Ne Muanda Munana, Nanga Makaba, Nkanga Nimi, Nkuwu Mutini,Nzinga Nkuwu.Mu mvu 1457, mu telema ngunsa Ne Buela Muanda, yani u bikula nde muntu mpembe, muesi nsi nda (mundele), muesi mputulukeso sa katula ku nsi Kongo. Mu mvu 1482 Diego Cao, u tuka kuna Mputulukeso, utula kuna Mpunda ye Nganga zi Nzambi. Bu batula kuna lumbu lu ntotila N’zinga Nkuwu, batoma yituka : bue bo muntu ndombe kafuete kala ukumbama, zeye tambula nzenza, zeye zonza ye nkueno, zeye kubika mabanza ye zeye tendula nsatu zani. Mundele u mona nde kanda di mukongo divua m’vila kuumi ye zole bonso bana ba Israeli, n’kiku mi bana ba kongo miyenda dimba ye n’kiku mi baana ba Israeli… Mu kilumbu ki 03/05/1491, ntotila N’zinga Nkuwu u botama, utaambula zinadi Ndo-Nzwawu. Utungisa nzo Nzambi i ntete muna mbanza… Kansi mbonana ye muesi mputulukeso nde iyau itunatina bumputu, kipola ye yi piipasa ma banza ye mazaya ma bana bakongo. Kadi besi mputulukeso bayisa, ka mu longa malongi ma Nzambi kaka ko, bau mpi bayantika mu kusumba bantu , ki bunwayi ki kota kuna kongo. Nsi iyantika mu kumuangana, bumosi buyantika mu kusuka, matoko ye ndumba bakala ye nitu kikesa babengi batekuka ku besi mputulukeso.

Ku nima lufwa lu ntotila N’zinga Nkuwu, muna mbanza kongo mu yala ntotila : Mpanzu a Nzinga, Ne Mvemba Nzinga, Mpudi a Nzinga, Nzinga Lukeni, Ntumba Nkanga ye Nkanga Lukeni.Nsi Kongo ifula mu kugambana, konso ndambu bazola baka dipanda diau, ba mputulukeso mpi bazola bo mu kutoma sumba bantu, besi NGOLA ba kabuana : mbutuka yi ANGOLA, kunima besi LOANGO, besi NGOYO ye ba KAKONGO mpi bayambana, mbutuka yi KABINDA… Mu mvu 1665, Mu luyalu lu ntotila Vita Nkanga, ba mputulukeso banuanisa besi kongo, ntotila ban’kenge, mu kilumbi ki 29/10/1665, kuna Ambuila, ba mputulukeso bazenga ntu ntotila, banete go kuna Luanda. Mbanza Kongo iyokwa mu mvu 1678, ku ba mputulukeso.Ndona Kimpa-Vita utelama, kadi yani mpi ngunsa, uzola tedimisa ye yikidika bana ba kongo ye tungulula mbansa Kongo (mvu 1702 ye kuna mvu 1708) , kansi besi mputulukeso, ban’kanga ye ban’yoka bu katatala. Mu nkufi tu sungimina nde tuka buna banuanina m’vita yi Ambuila, nsi Kongo ka ikaladiaka ye luyalu lukieleka ko ye kuna mvu 1885. Mo mvu gogo besi mputu (Belgica, France ye Portigal) ba kabula kongo. Mfumu Mvuzi ya Nkuwa ukala mfumu nsuka u yala kuna Mbanza Kongo (San Salvador) ye kuna mvu 1960.Tuka buna bana ba kongo ba vidisa bu mosi bu ki muntu kiau. Ki bu kongo ki suka. Lelo kiki muana n’kongo (ne-kongo) kafueti mona nsoni mu kugoga nd’ingani. Idina besi nsi, tuvumbuka, tulonga bana beto bazaya kue tu tuka.

                                                                                       

Comentário

Seja o primeiro a comentar

Deixe uma resposta

O seu endereço de email não será publicado.


*


Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Fica a saber como são processados os dados dos comentários.